EUROPA VOOR VROUWEN, VROUWEN VOOR EUROPA

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

 

Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]


EUROPA VOOR VROUWEN, VROUWEN VOOR EUROPA

 

Deze brochure is opgesteld door de Europese Commissie – DG V in het kader van het communautaire actieprogramma op middellange termijn inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen (1996-2000), in samenwerking met de Commissie rechten van de vrouw van het Europees Parlement.


Eindversie 25.02.99

1. De Europese verkiezingen

Een gunstige gelegenheid voor vrouwen

Van 10 tot 13 juni 1999 kiezen de Europese burgers hun vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Dit is voor vrouwen een gunstige gelegenheid om rechtstreeks hun invloed te doen gelden op de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie. Als kiezers of als toekomstige leden van het Europees Parlement kunnen vrouwen een belangrijke rol spelen bij het verwezenlijken van de doelstellingen op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen en bij het aangaan van de toekomstige politieke uitdagingen.

Het Europees Parlement is de enige instelling van de Europese Unie die via rechtstreekse verkiezingen wordt samengesteld en het is een van de voornaamste besluitvormingsorganen. Na de verkiezingen in juni moet het Parlement in zijn samenstelling een weerspiegeling zijn van de Europese bevolking – en vooral een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

2. Vrouwen en politiek in de Europese Unie

Een grotere betrokkenheid van vrouwen

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement van 1994 telde het Europees Parlement op 567 leden slechts 146 vrouwen. Op nationaal niveau is er een soortgelijk patroon, op enkele uitzonderingen na. Het aantal vrouwen in de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie bedraagt gemiddeld slechts 17,6% (1998).

Jaar

Participatie van vrouwen

in het Europees Parlement (%)

Verkiezingen in 1989

19%

Verkiezingen in 1994

25,7%

Na de toetreding van drie nieuwe lidstaten – 1998 (626 leden)

26,7%

 

Wegens deze ondervertegenwoordiging van vrouwen denkt men bij "volksvertegenwoordiger" voornamelijk aan een man.

De Europese democratie is niet compleet zonder een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces. De Europese verkiezingen van 1999 kunnen zorgen voor een grotere deelname van vrouwen.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de besluitvorming op politiek, sociaal en economisch vlak en ze worden ook gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Hoewel de Europese Unie zich reeds lange tijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen inzet, telt de beroepsbevolking in de Europese Unie momenteel 25 miljoen minder vrouwen dan mannen. Vrouwen hebben banen met minder verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid dan mannen en ze werken slechts in enkele economische sectoren. Ze krijgen een lager salaris (voor arbeid van gelijke waarde worden vrouwen 10 tot 30% minder betaald dan mannen), ze werken vaak deeltijds of hebben andere vormen van "atypisch" werk en ze genieten minder sociale bescherming.

Wij staan voor een belangrijke democratische en politieke uitdaging. Het Europees Parlement vormt het middelpunt van de Europese democratie. Sinds het Verdrag van Rome in 1957 heeft het Parlement meer macht verworven in de Europese politieke besluitvorming. De leden van het Europees Parlement worden sinds 1979 rechtstreeks gekozen door de burgers in de lidstaten voor een periode van vijf jaar. Het Parlement is als vertegenwoordigend lichaam een wezenlijk instrument voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen en sociale rechtvaardigheid in de Europese Unie.

 

3. Europa voor vrouwen

Een nieuw beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen

Overal in Europa hebben vrouwen dagelijks te maken met discriminatie. De bestrijding van deze discriminatie vergt een politieke betrokkenheid en een betere vertegenwoordiging van vrouwen. Daarom is de gelijkheid van vrouwen en mannen erkend als een van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie. De Europese Unie heeft de inzet van vrouwen nodig voor het creëren van een betere maatschappij. De Unie heeft zich op vele niveaus ingezet voor de verwezenlijking van deze doelstelling.

Politiek engagement

In het Verdrag van Amsterdam is de gelijkheid van vrouwen en mannen erkend als een van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie en er wordt op Europees niveau hard gewerkt om deze doelstelling te verwezenlijken. Los van de betrokken morele kwesties heeft de Europese Unie de vaardigheden en kwaliteiten van vrouwen op de arbeidsmarkt en hun opvattingen en ideeën nodig bij het creëren van een betere maatschappij voor iedereen.

De noodzaak van meer vrouwen in besluitvormingsfuncties is op het hoogste niveau van de Europese Unie erkend. In zijn aanbeveling van 1996 riep de Raad van Ministers op tot acties voor een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming. In twee specifieke verslagen van het Europees Parlement is het belang van deze doelstelling benadrukt.

Europese wetgeving inzake gelijke kansen

Er bestaat een omvangrijke Europese wetgeving inzake de gelijke toegang tot en de gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Verscheidene richtlijnen en aanbevelingen van de Raad garanderen en bevorderen de gelijkheid van vrouwen en mannen in functies en beroepen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft deze wetgeving bekrachtigd.

Vorming van specifieke structuren

De Europese instellingen hebben structuren opgericht die speciaal verantwoordelijk zijn voor vraagstukken die verband houden met gelijke kansen. De Commissie rechten van de vrouw van het Europees Parlement heeft veel steun verleend aan maatregelen en programma’s voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie. Deze commissie heeft een belangrijke politieke rol gespeeld in het Parlement. Tijdens de huidige zittingsperiode heeft de Commissie rechten van de vrouw verslagen ingediend over vele belangrijke onderwerpen, zoals de vrouwenhandel, het geweld tegen vrouwen, de integratie van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidslijnen, de gezondheidstoestand van vrouwen en de invloed van de werkloosheid op vrouwen. De commissie staat voortdurend in contact met vertegenwoordigers van de nationale parlementen.

De Europese Commissie heeft ook specifieke structuren ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen. In 1995 is de Werkgroep van Commissarissen op het gebied van gelijke kansen opgericht om uitdrukking te geven aan het politieke engagement op het hoogste niveau. De werkgroep heeft regelmatig contact met het Europees Parlement, het Raadgevend Comité inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen en de Europese Vrouwenlobby. De Eenheid gelijke kansen van Directoraat-generaal V (Werkgelegenheid en sociale zaken) is verantwoordelijk voor initiatieven tot en de bewaking van maatregelen voor gelijkheid van vrouwen en mannen, voor de tenuitvoerlegging van de actieprogramma’s inzake gelijke kansen en voor de integratie van de genderdimensie in alle communautaire beleidslijnen. De Eenheid voorlichting voor vrouwen van Directoraat-generaal X (Voorlichting en communicatie) informeert vrouwen over communautaire beleidsvormen en acties en stimuleert het debat met vrouwen in Europa over deze beleidsvormen. Het Raadgevend Comité inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen, dat vertegenwoordigers van gelijke kansen bevorderende nationale organen en de sociale partners samenbrengt, volgt de ontwikkeling van het Europees beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen en geeft hierover advies.

Steun door financiering

De inzet van de Europese Unie voor gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt verder uit de financiering ter bevordering van gelijke kansen. Het belangrijkste financiële instrument is het Europees Sociaal Fonds, dat vele projecten voor beroepsopleidingen voor vrouwen financiert, met name in het kader van het communautaire initiatief NOW. In het voorstel voor de nieuwe structuurfondsen vanaf het jaar 2000 is het engagement opgenomen om ongelijkheden op te heffen en gelijke kansen te bevorderen. Een relevant politiek instrument is het actieprogramma inzake gelijke kansen dat proefprojecten, de uitwisseling van ervaring, conferenties en evenementen steunt. Directoraat-generaal X publiceert ook regelmatig oproepen voor het indienen van projecten voor voorlichting voor vrouwen over uiteenlopende Europese vraagstukken. Het onlangs gelanceerde programma DAPHNE brengt organisaties uit de burgermaatschappij samen en is gericht op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en kinderen.

Integratie van de genderdimensie in het beleid

Alle instellingen van de Europese Unie trachten ervoor te zorgen dat op alle relevante beleidsterreinen rekening wordt gehouden met de genderdimensie. De gelijke kansen vormen een fundamenteel aspect van de Europese werkgelegenheidsstrategie die is ontwikkeld tijdens de Werkgelegenheidstop te Luxemburg in november 1997. De werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1999 geven aan hoe de lidstaten de genderkloof op het gebied van de werkgelegenheid zullen bestrijden en de beleidsmaatregelen voor de combinatie van beroep en gezin zullen verbeteren. Er is ook veel vooruitgang geboekt bij de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen in de ontwikkelingssamenwerking, in het beleid inzake jeugd, onderwijs en opleiding en in onderzoek. Het Europees Parlement heeft de gelijkheid van vrouwen en mannen ook opgenomen in de beschrijving van een groot aantal begrotingslijnen voor 1999.

 

De Europese Unie heeft via beleidsmaatregelen en programma’s een impuls gegeven.

Vrouwen moeten nu ook zelf de uitdaging aangaan.

De vrouwen in het Europees Parlement zullen bijdragen tot een verandering in de politieke cultuur en daarbij een rechtvaardiger Unie creëren die dichter bij haar burgers staat – vrouwen en mannen.

 

4. Vrouwen voor Europa

Een daadwerkelijk democratische maatschappij

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een kwestie van fundamentele mensenrechten sociale rechtvaardigheid en democratische vertegenwoordiging. Zij kan niet volledig worden verwezenlijkt zonder de gelijke deelname van iedereen, vrouwen en mannen, op ieder terrein, inclusief het politieke proces. Een goede manier om tot een evenwichtige deelname te komen, is door te stemmen, de belangrijkste wilsuiting van het volk. Daarom is het voor vrouwen van groot belang dat zij bij de Europese verkiezingen van 1999 hun stem uitbrengen en uiting geven aan hun opvattingen over Europa.

De Europese Unie is gebaseerd op de democratische vertegenwoordiging van haar burgers, met het oog op sociale vooruitgang en rechtvaardigheid. Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben een belangrijke rol te spelen in de dialoog tussen de Europese instellingen en de burgers van de Unie.

Een van deze organisaties is de Europese Vrouwenlobby (EVL). De in 1990 opgerichte EVL telt meer dan 2.700 aangesloten organisaties uit de Europese Unie. De Europese Vrouwenlobby wordt gesteund door de Europese Commissie en dient als contactpunt tussen de vrouwenorganisaties in Europa en de instellingen van de Europese Unie die gelijke kansen bevorderen. De doelstelling van de EVL is de belangen van vrouwen op Europees niveau te behartigen en de vrouwen in de lidstaten te informeren over en meer bewust te maken van Europese aangelegenheden.

Laat uw invloed gelden. Zorg voor een grotere betrokkenheid van vrouwen bij het Europese debat. De Europese verkiezingen van juni 1999 zijn uw kans. Benut deze kans. Stem voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

 


Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]