Finland

Europpa Naisten 

Ja Naiset Euroopan Puolesta 

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

 

Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]

 

Europpa Naisten Ja Naiset Euroopan Puolesta 

 

Tämän esitteen on laatinut Euroopan komission pääosasto V osana yhteisön naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa keskipitkän ajan toimintaohjelmaa (1996–2000) yhteistyössä Euroopan parlamentin naisten oikeuksien valiokunnan kanssa.

Lopullinen versio 25.2.1999

1. Euroopan parlamentin vaalit

Naisten mahdollisuus

Euroopan unionin kansalaiset valitsevat 10.–13. kesäkuuta 1999 edustajansa Euroopan parlamenttiin. Tämä antaa naisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä Euroopan unionin kehittämisestä. Äänestäjinä tai Euroopan parlamentin tulevina jäseninä naiset ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä saavuttamaan tasa-arvoon liittyvät tavoitteet ja kohtaamaan tulevaisuuden poliittiset haasteet.

Euroopan parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittava toimielin Euroopan unionissa ja yksi sen tärkeimmistä päätöksentekoelimistä. Kesäkuun vaalien jälkeen parlamentissa pitäisi näkyä Euroopan unionin väestön rakenne eli naisten ja miesten tasapuolinen edustus.

2. Naiset politiikassa EU:ssa

Naisten on lisättävä osallistumistaan politiikkaan

Vuoden 1994 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin 567 jäsenestä naisia oli vain 146. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sama suuntaus on nähtävissä jäsenvaltiossa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenteissa naisten keskimääräinen edustus on vain 17,6 % (1998).

Vuosi

Naisia Euroopan parlamentissa (%)

Vuoden 1989 vaalit

19

Vuoden 1994 vaalit

25,7

Kolmen uuden jäsenvaltion liittymisen jälkeen – 1998 (626 jäsentä)

26,7

Koska naiset ovat aliedustettuina, kansalaisia edustavasta laitoksesta saatava kuva on varsin miesvaltainen.

Eurooppalainen demokratia ei voi olla täydellistä, ellei päätöksentekoprosessissa ole tasapuolisesti mukana naisia. Vuoden 1999 Euroopan parlamentin vaaleissa naiset voivat siirtyä kohti tätä tasapainoa.

Naiset ovat aliedustettuina poliittisessa, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa, ja heitä syrjitään myös työmarkkinoilla. Siitä huolimatta, että Euroopan unioni on jo pitkään sitoutunut naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen, naisilla on edelleen 25 miljoonaa työpaikkaa vähemmän kuin miehillä Euroopan unionissa. Naisilla on työpaikoissaan vähemmän vastuuta ja päätöksentekovaltaa kuin miehillä, ja naisten työpaikat ovat keskittyneet vain harvoille talouden aloille. Naisilla on alhaisemmat palkat (naisille maksetaan 10–30 % vähemmän kuin miehille samasta työstä), he ovat usein osa-aikaisessa tai muussa epätyypillisessä työssä, ja heidän sosiaaliturvatasonsa on heikompi.

Edessämme on nyt merkittävä demokraattinen ja poliittinen haaste. Euroopan parlamentti on eurooppalaisen demokratian keskipisteessä. Rooman sopimuksen hyväksymisestä, vuodesta 1957 lähtien parlamentti on lisännyt päätöksentekovaltaansa unionissa. Vuodesta 1979 alkaen jäsenvaltioiden kansalaiset ovat valinneet välittömillä vaaleilla Euroopan parlamentin jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Edustavuutensa vuoksi parlamentti on merkittävässä asemassa tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä Euroopan unionissa.

3. Eurooppa naisten puolesta

Kohti uutta tasa-arvopolitiikkaa

Naiset kaikkialla Euroopassa kohtaavat syrjintää päivittäin. Syrjinnän vastustaminen merkitsee poliittista osallistumista ja naisten parempaa edustuksellisuutta. Tämän vuoksi naisten ja miesten tasa-arvo on tunnustettu yhdeksi Euroopan unionin perustavoitteeksi. Euroopan unionissa tarvitaan naisnäkökulmaa, jotta voidaan rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Euroopan unioni on toiminut monilla tasoilla vastatakseen tähän haasteeseen.

Poliittinen sitoutuminen

Amsterdamin sopimuksessa naisten ja miesten tasa-arvo on tunnustettu yhdeksi Euroopan unionin perustavoitteeksi, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskennellään kovasti Euroopan tasolla. Vaikka asiaan liittyviä moraalisia seikkoja ei otettaisikaan huomioon, Euroopan unioni tarvitsee naisten ammattitaitoa ja osaamista työmarkkinoilla samoin kuin heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan siitä, miten saadaan rakennettua parempi yhteiskunta kaikkia varten.

Euroopan unionin korkeimmalla tasolla on tunnustettu tarve saada lisää naisia päätöksentekoasemiin. Vuonna 1996 annetussa suosituksessa ministerineuvosto kehotti toimiin, joilla saavutetaan naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon, ja Euroopan parlamentti on korostanut tämän tavoitteen merkitystä kahdessa erityisraportissa.

Eurooppalainen tasa-arvolainsäädäntö

Euroopan unionissa on paljon lainsäädäntöä, joka liittyy naisten ja miesten yhtäläiseen kohteluun työmarkkinoilla. Useilla neuvoston direktiiveillä ja suosituksilla taataan tasa-arvo työpaikkojen saannissa ja työpaikoilla. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on voimistanut tätä lainsäädäntöä.

Erityisrakenteiden luominen

Euroopan unionin toimielimet ovat perustaneet tahoja, jotka ovat vastuussa tasa-arvoasioista. Euroopan parlamentissa naisten oikeuksien valiokunta on tukenut erittäin aktiivisesti tasa-arvon edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjelmia. Valiokunnalla on huomattava poliittinen asema parlamentissa. Nykyisessä parlamentissa naisten oikeuksien valiokunta on esittänyt raportteja monista merkittävistä aiheista, esimerkiksi naisilla käytävästä kaupasta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, tasa-arvonäkökohtien sisällyttämisestä kaikkiin yhteisön toimintalinjoihin, naisten terveystilanteesta sekä naisten vaikutuksesta työttömyyteen. Valiokunta käy jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden parlamenttien edustajien kanssa.

Myös komissiossa on tehty erityisjärjestelyitä tasa-arvon edistämiseksi. Vuonna 1995 perustettiin korkean tason poliittisen sitoumuksen merkiksi tasa-arvoasioita käsittelevä komission jäsenten ryhmä. Se on säännöllisesti yhteydessä Euroopan parlamenttiin, naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan ja Euroopan naisten etujärjestöön. Pääosaston V (Työllisyys ja sosiaaliasiat) tasa-arvoasioiden yksikkö vastaa tasa-arvolainsäädäntöä koskevista aloitteista ja lainsäädännön valvomisesta, yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanosta ja tasa-arvonäkökohtien sisällyttämisestä kaikkiin yhteisön toimintalinjoihin. Pääosastossa X (Tiedotus ja viestintä) naistiedotuksen yksikkö jakaa naisille tietoa yhteisön toimintalinjoista ja toiminnasta sekä edistää Euroopan naisten kanssa käytävää keskustelua näistä toimintalinjoista. Yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa toimivat yhdessä jäsenvaltioiden tasa-arvoelinten edustajat ja työmarkkinaosapuolet. Komitea seuraa tasa-arvoasioihin liittyvien toimien kehittymistä Euroopan unionissa ja antaa sitä koskevia neuvoja.

Taloudellinen tuki

Euroopan unionin sitoutuminen tasa-arvoon tulee esiin myös rahoituksessa, joka on tarkoitettu yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen. Tärkein rahoitusväline on Euroopan sosiaalirahasto, josta rahoitetaan useita erityisiä naisille kohdistettuja ammattikoulutushankkeita, varsinkin yhteisön NOW-aloitteen yhteydessä. Rakennerahastoja koskeva uusi asetusehdotus, jota sovellettaisiin vuodesta 2000, on vahvistanut sitoumusta torjua epätasa-arvoa ja edistää naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva toimintaohjelma on poliittinen erityisväline, josta tuetaan pilottihankkeita, kokemustenvaihtoa, konferensseja ja tapahtumia. Lisäksi pääosasto X julkaisee säännöllisesti ehdotuspyyntöjä hankkeista, joissa on tarkoitus tiedottaa naisille Euroopan laajuisista eri aiheista. Hiljattain käynnistetty Daphne-ohjelma kokoaa yhteen kansalaisjärjestöt, ja sen tavoitteena on torjua naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistaminen

Kaikki Euroopan unionin toimielimet pyrkivät varmistamaan, että tasa-arvonäkökohdat otetaan huomioon kaikilla aiheellisilla toiminta-aloilla. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat olennainen osa Euroopan työllisyysstrategiaa, joka sai alkunsa marraskuussa 1997 Luxemburgissa pidetyssä työllisyyshuippukokouksessa. Vuoden 1999 työllisyyden suuntaviivoissa annetaan ohjeet, miten jäsenvaltioiden on torjuttava sukupuolieroja työllisyydessä ja kehitettävä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtääviä toimintalinjoja. Tasa-arvon edistäminen kehitysyhteistyössä, nuoriso- ja koulutuspolitiikassa sekä tutkimuspolitiikassa on myös kehittynyt huomattavasti. Saman suuntaisesti Euroopan parlamentti on sisällyttänyt tasa-arvoasiat moneen budjettikohtaan vuodeksi 1999.

Toimintalinjoillaan ja ohjelmillaan Euroopan unioni on toiminut liikkeellepanijana.

Nyt naisten on itse vastattava haasteeseen.

Naiset Euroopan parlamentissa edistävät poliittisen kulttuurin muuttamista osallistumalla oikeudenmukaisemman unionin luomiseen, joka on lähempänä kansalaisiaan – niin miehiä kuin naisiakin.

4. Naiset Euroopan puolesta

Kohti aidosti demokraattista yhteiskuntaa

Naisten ja miesten tasa-arvossa on kyse ihmisoikeuksista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja demokraattisesta edustavuudesta. Tasa-arvo ei voi toteutua täysin, elleivät naisten ja miehet osallistu tasapuolisesti kaikille toiminnan aloille, myös poliittiseen prosessiin. Yksi tapa edistää tasa-arvoa on äänestäminen, kansalaisten tahdon perusilmaisu. Naisten on äänestettävä Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 1999, jotta he saisivat Eurooppaa koskevat näkemyksensä esiin.

Euroopan unioni perustuu kansalaisten demokraattiseen edustukseen, jolla pyritään sosiaaliseen edistykseen ja oikeudenmukaisuuteen. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä asema unionin toimielinten ja unionin kansalaisten välillä käytävässä vuoropuhelussa.

Yksi näistä kansalaisjärjestöistä on Euroopan naisten etujärjestö (European Women’s Lobby – EWL), joka on perustettu vuonna 1990 ja edustaa yli 2 700:aa jäsenjärjestöä kaikkialta unionista. Euroopan naisten etujärjestö toimii Euroopan yhteisön tukemana yhteyspisteenä Euroopan naisjärjestöille ja tasa-arvoasioita käsitteleville unionin toimielimille. Sen tavoitteena on edustaa naisten näkemyksiä Euroopan tasolla ja tiedottaa jäsenvaltioiden naisille koko Eurooppaa koskevista aiheista.

Nyt on aika saada naisten ääni kuulumaan. Naisten on osallistuttava enemmän Euroopan laajuiseen keskusteluun. Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa 1999 ovat sinunkin tilaisuutesi. Tartu siihen – äänestä tasa-arvon puolesta.

 

Osoitteita:

Equal Opportunities Unit

European Commission

Directorate-General V – Employment and Social Affairs

200, rue de la Loi

B - 1049 Brussels

Faksi: 32 2 296 35 62

Internet : http://europa.eu.int  

 

Women’s Information Sector

European Commission

Directorate-General X – Information

200, rue de la Loi

B - 1049 Brussels

Faksi: 32 2 299 38 91

 

European Parliament

Women’s Rights Committee

Kirchberg

L - 2929 Luxembourg

Faksi: (352) 4300 27708 (Luxemburg),
(32 2) 284 4945 (Bryssel)
(33 3) 179069 (Strasbourg)

 

European Women’s Lobby

18, rue Hydraulique

B - 1210 Brussels

Faksi: (32 2) 219 84 51

http://www.womenlobby.org

 


Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]